Das Deutsche Projekt

 

Karte D Klein

 

 

Deutsch Vorbereitung auf ein deutsches Hochschulstudium.
 Schüler des Deutschen Projekts erhalten eine intensive Förderung und Betreuung in kleinen Klassenformaten durch deutschsprachige Lehrkräfte ...

Mehr lesen

 

Englisch Specific training for applying to a German speaking University.
 Students of the German project receive intensive support and supervision in small class formats by German-speaking teachers ...

Read more

 

Sprachniveaus

Deutsch Das Deutsch-Zertifikat
Die Schüler werden gezielt auf die Prüfungen für das Sprachzertifikat „TestDaF“, bzw. die Prüfung C1 am Goethe-Institut in Tirana vorbereitet ...

Mehr lesen

 

Englisch German Language Certificate
As part of the German lessons, the students are specifically prepared for the exams for the language certificate "TestDaF", or the exam C1 at the Goethe Institute in Tirana ...

Read more
Mathe Deutsch

Deutsch Zusätzlicher Mathematikunterricht in Deutsch
Das Gymnasium Faik Konica bietet zusätzlichen Mathematikunterricht, äquivalent zum deutschen Lehrplan, an ...

Mehr lesen

 

Englisch  Mathematic Teachings in German
The Gymnasium Faik-Konica also offers math lessons equivalent to the German curriculum. This is held by a German native speaking teacher ...

Read more

 

Testas  

Deutsch Unterstützung bei der TestAS Prüfung
Für das kommende Schuljahr planen wir für interessierte Schüler der Klasse 12 eine Unterstützung bei der individuellen Vorbereitung auf den TestAS anzubieten.

Mehr lesen

Englisch Supporting TestAS

For the upcoming school year, we plan to provide interested students in class 12 with assistance in individual preparation for the TestAS exam ...

Mehr lesen

 

 Alb Të dashur prindër,

Gjimnazi Faik-Konica u ofron nxenesve pjesëmarres te Projektit Gjerman nje pregatitje specifike, qe te jene sa me te afte te ndjekin studimet e larta në gjuhën gjermane.

Nxënësit e Projektit Gjerman marrin përkrahje dhe mbikëqyrje intensive në formate të vogla të klasës nga mësues gjermanofoles. Klasat jane te strukturuara ne numer te ulet nxenesish. Pjesëmarrja në aktivitete jashtëshkollore lidhur me kulturën dhe gjuhën gjermane thellon procesin e të mësuarit.

Për të aplikuar për studime në gjuhën gjermane në një universitet në Gjermani ose Austri, kërkohet dëshmi e aftësisë së gjuhës gjermane.

 

Qëllimi ynë është para se gjithash te ofrojme nje gjermanishte sa me te natyrshme  e te përshtatshme për situatat e ndryshme gjuhësore. Prandaj mësimin e gjermanishtes per nxenesit e projektit gjerman e ofron një mësuese gjermane, e cila e ka gjermanishten gjuhe ametare.

Përgatitja për Certifikatën e Gjermanishtes

Në kuadër të mesimit te gjermanishtes, nxenesit përgatiten pikërisht për provimin "TestDaF" apo provimin C1 në Institutin Goethe në Tiranë. Datat e provimit të klasës 12 do të zhvillohen në kohë për afatet e aplikimit nëper universitetet gjermane. Pasi të kenë fituar, këto certifikata janë të vlefshme pa kufizime kohore dhe njihen nga të gjitha universitetet gjermanofolëse si dëshmi për aftësi të mjaftueshme gjuhësore.

Mësim dygjuhësh në disa lëndë të perzgjedhura

Klasave pjesëmarrese në projektin gjerman u ofrohen lëndë mesimore si fizika dhe gjeografia nga mësues shqipetare, te cilet jane foles te gjuhës gjermane. Përmbajtja e mësimit është ofrohet ne  dy gjuhë, në gjermanisht dhe shqip. Si rezultat, nxenesit njihen me përmbajtjen e lëndëve dhe detyrat perkatese në të dyja gjuhët.

Mesimi i matematikës ne gjermanisht

Edhe pse një provim pranues në matematikë në Gjermani nuk është më i nevojshem që nga vjeshta e vitit 2017, megjithatë është ende për shumë dege studimi në Gjermani dhe veçanerisht ne Austri një provim pranues në matematikë pjesë e procesit të miratimit te studimeve. Studentet shqipetare gjenden ne Gjermnai perpara shume provimesh matematike me kerkesa te larta prandaj për studentët shqiptarë kjo është një sfidë e veçantë, pasi edhe niveli e përmbajtja e planeve mesimore gjermane ne matematikë ndryshojnë shume nga kurrikulat shqiptare. Prandaj, Gjimnazi Faik-Konica gjithashtu ofron mësime matematike ekuivalente me kurrikulën gjermane. Kjo realizohet nga një mesues gjerman matematike, I cili ofron lenden e matematikes ne gjuhen e tij amtare.

Mbështetje në TestAS

Në dhënien e degeve te studimit aplikantëve të huaj, shumë universitete gjermane marrin parasysh përveç notave perfundimtare gjithashtu edhe rezultatet e testit  "aftësi te përgjithshme per studime" (TestAS) për fushën e dëshiruar të studimit.

Për vitin e ardhshëm shkollor, ne planifikojmë të ofrojmë per nxënësit e interesuar të klasës se 12-te mbeshtetje në përgatitjen e tyre individuale për TestAS.

Perkrah përparësive ne percaktimin e degeve të studimit, nxenesve u ofrohet mundësia qe të vlerësojne realisht përshtatshmërinë e tyre për degen e synuar.

Këshillim dhe përkrahje individuale jashtë mesimit

Për të gjithë nxenesit e projektit gjerman si edhe per prindërit e tyre ne ofrojmë një herë në javë  gjate perjudhes se shkolles këshillim individual. Përveç temave aktuale të shkollës, ne jemi gjithashtu në dispozicion për pyetje rreth studimeve në Gjermani.

Faleminderit për interesimin tuaj per projektin gjerman. Ne do të ishim të lumtur të mirëpresim fëmijët tuaj!